gameraboy1: Sony Trinitron Color TV, 1979 ad

gameraboy1:

Sony Trinitron Color TV, 1979 ad