thegikitiki: The Best Time to Go By…    Techron Electric…

thegikitiki:

The Best Time to Go By…

   Techron Electric Clocks, 1953