thegikitiki: We Blew It…    Toshiba Portable Televisions,…

thegikitiki:

We Blew It…

   Toshiba Portable Televisions, 1968