thegikitiki: Stop Bad Breath!    Vi-Jon Antiseptic Mouthwash,…

thegikitiki:

Stop Bad Breath!

   Vi-Jon Antiseptic Mouthwash, 1960