loumargi: Adolf Hohenstein, 1854-1928 1898(Poster A. Calderoni…

loumargi:

Adolf Hohenstein, 1854-1928 1898(Poster A. Calderoni Gioielliere)