loumargi: Adolf Hohenstein, 1854-1928-1901 (Poster Litografia…

loumargi:

Adolf Hohenstein, 1854-1928-1901 (Poster Litografia Doyen)