thegikitiki: Taste Me…    Doral Cigarettes, 1972

thegikitiki:

Taste Me…

   Doral Cigarettes, 1972