yesterdaysprint: The Lincoln Star, Nebraska, May 28, 1954

yesterdaysprint:

The Lincoln Star, Nebraska, May 28, 1954