midcenturyblog: Remember the 40th anniversary of the May…

Remember the 40th anniversary of the May Fourth Movement, the youth has to become vanguards of establishing socialism!

midcenturyblog:

Remember the 40th anniversary of the May Fourth Movement, the youth has to become vanguards of establishing socialism! by chineseposters.net

Designer: Yin Rongsheng (尹戎生)
1959, April
Remember the 40th anniversary of the May Fourth Movement, the youth has to become vanguards of establishing socialism!
Jinian “wu si” sishi zhounian, qingnian yao zuo jianshe shehui zhuyi de jianbing (纪念 “五四” 四十周年, 青年要做建设社会主义的尖兵)
Call nr.: BG E40/62 (IISH collection)

More? See: chineseposters.net/themes/may-fourth-movement.php